پرسشنامه صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد تجربه بین‌المللی و صادرات

هدف: بررسی تاثیر تجربه صادرت بر نوآوری صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: تجربه بین المللی، تحقیق و توسعه، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت تولید، ظرفیت یادگیری، ظرفیت سازمانی، ظرفیت بهره‌برداری از منابع

تعداد سوالات: ۳۷ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

۳۰۰۰ تومان – خرید