پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و چابکی سازمان

پرسشنامه ارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی

منبع معتبر : دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و توزیع سوالات مدیریت دانش و چابکی سازمانی مشخص است

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش و چابکی سازمانی

۳۰۰۰ تومان – خرید