دانلود پرسشنامه تأثیر نقش قابلیت های پویا در ایجاد مزیت رقابتی

تعداد سوالات : ۲۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : یکپارچگی ، یادگیری ، پیکره بندی مجدد ، تمایز محصول ، قیمت ، توزیع محصول ، ارتباطات ، منابع انسانی ، ارائه خدمت و هزینه

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید