پرسشنامه بازاریابی شبکه های اجتماعی

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی شبکه های اجتماعی

این پرسشنامه دارای ۱۵ پرسش است

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: پرسشنامه استاندارد کیم و کو

پرسشنامه طیف لیکرت شبکه‌های اجتماعی

این پرسشنامه دارای سه بعد است

 

۳۰۰۰ تومان – خرید