پرسشنامه اقتصاد مقاومتی

دانلود پرسشنامه اقتصاد مقاومتی

پرسشنامه با طیف لیکرت

به همراه عامل ها و گویه های مشخص برای سنجش هر عامل

دارای منبع معتبر به همراه روایی و پایایی

پرسشنامه استاندارد است

روایی و پایایی دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید