پرسشنامه استراتژی سازمان

دانلود پرسشنامه استراتژی‌های عمومی پورتر

تعداد سوالات : ۱۸ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه، عملکرد مالی، عملکرد غیرمالی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید