پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی و بلوغ مدیریت دانش

منبع معتبر : دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد بلوغ و ارزیابی مدیریت دانش عبارتند از: رهبری مدیریت دانش (سؤالات ۱-۶)، فرایند (سؤالات۱۲-۷)، افراد (سؤالات ۱۸-۱۳)، فناوری (سؤالات ۲۴-۱۹)، فرایند های دانشی (سؤالات ۳۰-۲۵)، یادگیری و نوآوری (سؤالات ۳۶-۳۱)، نتایج مدیریت دانش (سؤالات ۴۲-۳۷)

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت ارزیابی مدیریت دانش

۳۰۰۰ تومان – خرید