پرسشنامه گردشگری ورزشی

پرسشنامه ارزیابی استراتژیک گردشگری

ابعاد: نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید

پرسشنامه دارای ۴۰ گویه در چهار بعد استراتژیک تنظیم شده است

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید