پایان نامه تحلیل پوششی داده ها

پایان نامه تحلیل پوششی داده ها و مالم کوئیست و تورنکوئیست

متن کامل پایان نامه در زمینه رویکرد ترکیبی DEA مالم کوئیست و تورنکوئیست

این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش است

۱۰۰۰۰ تومان – خرید