پرسشنامه سود و سهام

دانلود پرسشنامه کیفیت سود

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه طیف لیکرت سنجش کیفیت سود

۳۰۰۰ تومان – خرید