پرسشنامه خلاقیت و نوآوری

پرسشنامه نوآوری سازمانی سیگل و کایمر

ابعاد: حمایت از نوآوری، تامین نوآوری

تعداد سوالات: ۲۴ سوال با طیف لیکرت

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید