پرسشنامه خلاقیت و نوآوری

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی جانسن

پرسشنامه رفتار نوآورانه براساس مدل اسکات و بروس

ابعاد: تولید ایده، تحقق ایده، ارتقا ایده

تعداد سوالات: ۹ سوال با طیف لیکرت

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید