پرسشنامه سرمایه انسانی

دانلود پرسشنامه سرمایه انسانی

ابعاد پرسشنامه سرمایه انسانی: دانش، مهارت، تخصص

تعداد گویه‌ها: ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

۲۰۰۰ تومان – خرید