پرسشنامه زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین

پرسشنامه اصلی شامل ابعاد مشتریان، توزیع‌کنندگان، تامین‌کنندگان، جامعه، سازمان

پرسشنامه ۱۷ با طیف لیکرت

ابعاد: زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، عملیاتی

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید