پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

سوالات و ابعاد مشخص

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت تسهیم دانش

۳۰۰۰ تومان – خرید