پرسشنامه صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: درک مدیریت از محیط بازار، دانش صادراتی، تعهد صادراتی، استرات‍ژی صادرات، شیوه های ارتقای صادرات

تعداد سوالات: ۳۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

۳۰۰۰ تومان – خرید