پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

پرسشنامه سنجش رابطه استراتژی‌های مدیریت دانش با میزان تولید شرکت

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت استراتژی مدیریت دانش

۳۰۰۰ تومان – خرید