پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش – مقیاس KMPI

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت ارزیابی مدیریت دانش

۳۰۰۰ تومان – خرید