مدیریت زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار

پرسشنامه ۲۱با طیف لیکرت

ابعاد: اقتصادی، اجتماعی، محیطی

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

۳۰۰۰ تومان – خرید