مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS

آموزش مدل ترکیبی SWOT-AHP-TOPSIS

این فایل در قالب یک جزوه ۱۵ صفحه ای آموزش تئوریک بکارگیری تصمیم گیری چندمعیاره در حل مسائل سوات را تشریح کرده است

نکته: این فایل آموزش AHP یا تاپسیس نیست. بلکه در این فایل تحلیل سوات کامل تشریح شده است و توضیح داده شده چگونه می‌توان با روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره روش سنتی سوات را حل کرد.

مبنای آموزش تحلیل سوات کتاب مدیریت استراتیک فرد دیوید می‌باشد.

۵۰۰۰ تومان – خرید