آموزش تکنیک دلفی فازی

آموزش کامل تکنیک دلفی فازی

نویسنده: آرش حبیبی

اصل مقاله مذکور از سایت گوگل اسکولار و ریسرچ گیت نیز قابل دسترسی است.

در این مقاله انواع مقیاس‌های فازی معادل طیف لیکرت و روش های فازی زدایی و رسیدن به اجماع تشریح شده است.

چکیده: استفاده از مجموعه‌های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با بکارگیری اعداد فازی به تصمیم‌گیری در دنیای واقعی پرداخت. با استفاده از مجموعه‌های فازی خطا کاهش پیدا می‌کند. همچنین یک چالش سنتی روش دلفی، حل مساله تعداد راندهای تکنیک دلفی است. این تحقیق نشان داده است …

 

 

۵۰۰۰ تومان – خرید