پایان نامه تحلیل پوششی داده ها

بسته کمک آموزشی تحلیل پوششی داده

این بسته شامل موارد زیر است:

ادبیات پژوهش کامل در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل یک در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل دو در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل سه در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل چهار در زمینه تحلیل پوششی داده

پایان نامه متن کامل در زمینه تحلیل مالم کوئیست و تورنکوئیست

پایان نامه متن کامل در زمینه تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن

 

 

۲۵۰۰۰ تومان – خرید