پرسشنامه اعتیاد به کار

دانلود پرسشنامه اعتیاد به کار ( اسپنس و رابینز، ۱۹۹۲)

تعداد سوالات: ۱۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عجین شدن با کار، تعامل درونی در کار و لذت از کار

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان

دانلود پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: تبلیغات دهان‌به‌دهان، اطلاعات خریدار، اعتبارمنبع تبلیغ کننده، ادراک از قیمت و تصمیم خرید

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه عوامل موثر بر ایجاد ضایعات

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر ایجاد ضایعات و تعیین رابطه آنها با سودآوری

تعداد سوالات: ۳۵ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: منابع انسانی، ماشین آلات، ابزارآلات، مواد اولیه، کاهش هزینه، بالا بردن بهره‌وری و بالا بردن کیفیت

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

دانلود پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی

تعداد سوالات: ۱۷ سوال با طیف لیکرت ۷ درجه

ابعاد: سرزندگی، فداکاری و مجذوب شدن

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه منابع سازمان براساس UTAUT

دانلود پرسشنامه پذیرش برنامه‌ریزی منابع سازمان براساس مدل UTAUT

تعداد سوالات: ۲۱ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده و استفاده در عمل

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه پذیرش فناوری براساس UTAUT

دانلود پرسشنامه پذیرش فناوری براساس مدل UTAUT

تعداد سوالات: ۲۱ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده و استفاده در عمل

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه کیفیت کار تیمی

دانلود پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن

تعداد سوالات: ۳۷ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ارتباطات، هماهنگی، تلاش، پشتیبانی متقابل، تصمیم گیری و همبستگی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

 

پرسشنامه جامع علل ترک کار کارکنان

دانلود پرسشنامه جامع علل ترک کار کارکنان در شرکت

تعداد سوالات: ۴۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ویژگی های شغل، ویژگی های سرپرست، احساسات و عواطف در شغل، شرایط کاری، بررسی نگرش ها، تمایل ترک سازمان

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه خبره شناسایی عوامل موثر بر ترک خدمت

دانلود پرسشنامه خبره شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان دانشی

تعداد معیارها: ۳

تعداد زیر معیارها: ۳۶

ابعاد: ساختاری، شخصی و محیطی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه اعتماد سازمانی

دانلود پرسشنامه اعتماد سازمانی

تعداد سوالات: ۱۲ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: اعتماد مبتنی بر شناخت، اعتماد عاطفی، تمایل به اعتماد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com