پرسشنامه هویت برند سازمان

دانلود پرسشنامه هویت برند سازمان

پرسشنامه شامل  ۸ گویه در زمینه هویت برند و ۸ گویه در زمینه تصویر ذهنی برند

فایل پیوست: پرسشنامه در زمینه اعتماد برند و وفاداری برند

منبع شناسی و راهنما دارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر فارسی و لاتین دارد

مدل مفهومی دارد

پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت

دانلود پرسشنامه انتقال فناوری

پرسشنامه انتقال فناوری

منبع معتبر فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

تعداد سوالات: ۵۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: فاز گزینش واکتساب، فاز انطباق، فاز جذب، فاز کاربرد، فاز انتشار

دانلود پرسشنامه استاندارد انتقال تکنولوژی

پرسشنامه انتقال تکنولوژی

پرسشنامه انتقال تکنولوژی

تعداد سوالات: ۵۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: فاز گزینش واکتساب، فاز انطباق، فاز جذب، فاز کاربرد، فاز انتشار

دانلود پرسشنامه استاندارد انتقال تکنولوژی

پرسشنامه اعتیاد به کار

دانلود پرسشنامه اعتیاد به کار ( اسپنس و رابینز، ۱۹۹۲)

تعداد سوالات: ۱۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عجین شدن با کار، تعامل درونی در کار و لذت از کار

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان

دانلود پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: تبلیغات دهان‌به‌دهان، اطلاعات خریدار، اعتبارمنبع تبلیغ کننده، ادراک از قیمت و تصمیم خرید

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه عوامل موثر بر ایجاد ضایعات

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر ایجاد ضایعات و تعیین رابطه آنها با سودآوری

تعداد سوالات: ۳۵ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: منابع انسانی، ماشین آلات، ابزارآلات، مواد اولیه، کاهش هزینه، بالا بردن بهره‌وری و بالا بردن کیفیت

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

دانلود پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی

تعداد سوالات: ۱۷ سوال با طیف لیکرت ۷ درجه

ابعاد: سرزندگی، فداکاری و مجذوب شدن

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه منابع سازمان براساس UTAUT

دانلود پرسشنامه پذیرش برنامه‌ریزی منابع سازمان براساس مدل UTAUT

تعداد سوالات: ۲۱ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده و استفاده در عمل

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه پذیرش فناوری براساس UTAUT

دانلود پرسشنامه پذیرش فناوری براساس مدل UTAUT

تعداد سوالات: ۲۱ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده و استفاده در عمل

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه کیفیت کار تیمی

دانلود پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن

تعداد سوالات: ۳۷ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ارتباطات، هماهنگی، تلاش، پشتیبانی متقابل، تصمیم گیری و همبستگی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com