ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت با مدل دلون و مکلین

ترجمه مقاله ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت با مدل دلون و مکلین

این مطالعه مدل پذیرش فناوری (TAM) و مدل موفقیت سسیستم‌های اطلاعات دلون و مکلین (D&MIS) را ترکیب کرده و دو بعد دیگر یعنی پشتیبانی مدیریت و آموزش را به آن افزوده است. یک مدل یکپارچه ازریابی موفقیت سیستم‌های اطلاعات توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه میدانی مبتنی بر پرسشنامه تائید شده است. نتایج نشان داده است که کیفیت اطلاعات تاثیر مثبت عمده ای بر موفقیت سیستم‌های اطلاعات دارد (9/81%) . نیات رفتاری (2/80%) در اولویت بعدی است. سودمندی ادراک شده و مشارکت کاربران نیز در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. نتایج کلی نشان میدهد که مدل پیشنهادی میتواند برای تصمیم گیری سازمانی در زمینه ارزیابی بکارگیری سیستم‌های اطلاعات سودمند باشد.

قیمت: 5 هزار تومان

دانلود اصل مقاله

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.