پرسشنامه هوش فرهنگی

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

نویسنده: آنگ و همکاران

منبع معتبر فارسی و لاتین

سوالات هر بعد مشخص

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه طیف بیکرت فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه هوش فرهنگی ۲۰ سوالی که توسط  در سال ۲۰۰۴ طراحی شده است. پرسشنامه هوش فرهنگی دارای چهار عامل است.

 

3000 تومان – خرید