پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمانی براساس مدل فرهنگ دنیسون

ابعاد فرهنگ سازمانی : چهار محور اصلی شامل درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت

تعداد گویه ها : 12 سوال با طیف لیکرت

پرسشنامه دارای روایی و پایایی است. در این پرسشنامه مدل فرهنگ دنیسون، تحلیل عاملی تاییدی و جدول آلفای کرونباخ ارائه شده است. توضیحات در زمینه فرهنگ سازمانی را در وب سایت پارس مدیر ردیابی کنید.

قیمت: 3000 تومان

سنجش فرهنگ سازمانی با مقیاس استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.