پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی براساس مدل کارول

پرسشنامه طیف لیکرت

ابعاد و گویه های هر بعد مشخص

پرسشنامه استاندارد

دارای روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

ادبیات پژوهش مسئولیت اجتماعی

شاید به ادبیات پژوهش مسئولیت اجتماعی (فایل ورد در ۵۵ صفحه) علاقه مند باشید

10000 تومان – خرید