پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی

پرسشنامه استاندارد مدیریت تضاد سازمانی

تعداد گویه ها: 33 سوال

ابعاد: سنجش تاثیر مهارت های ارتباطی بر تعارض، سنجش تاثیر نوع ارتباطات بر تعارض، سنجش تاثیر موانع ارتباطی بر تعارض، سنجش تاثیر سبک ارتبازات بر تعارض

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت تضاد سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.