پرسشنامه هوش رقابتی گلدسون

پرسشنامه استاندارد هوش رقابتی گلدستون

تعداد گویه ها: 20 سوال

ابعاد: فرصت های بازار، تهدید رقبا، ریسک های رقابتی، مفروضات زیربنایی، آسیب پذیری ها

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای هوش رقابتی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.