پرسشنامه تأثیر نقش قابلیت های پویا در ایجاد مزیت رقابتی

پرسشنامه تأثیر نقش قابلیت های پویا در ایجاد مزیت رقابتی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد قابلیت های پویا: یکپارچگی، یادگیری، پیکره بندی مجدد

ابعاد مزیت رقابتی: تمایز محصول، قیمت، توزیع محصول، ارتباطات، منابع انسانی، ارائه خدمت، هزینه

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.