پرسشنامه جو سازمانی مشارکتی اسپریتزر

پرسشنامه جو سازمانی مشارکتی اسپریتزر

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: پشتیبانی سیاسی اجتماعی، محیط کار مشارکتی، دسترسی به منابع، دسترسی به اطلاعات

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.