پرسشنامه آسیب‌شناسی مدیریت شهری

پرسشنامه آسیب‌شناسی مدیریت شهری

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 25پرسش طیف لیکرت

ابعاد: اقتصادی، سیاسی،اجتماعی وفرهنگی

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.