شناسائی وتعیین اولویت زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی درسازمان

ترجمه مقاله شناسائی وتعیین اولویت زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی درسازمان

پژوهش حاضر با هدف شناسائی و تعیین اولویت مهمترین زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی در سازمان صنعت‌ومعدن استان مازندران صورت گرفته است. موضوع تجارت مشارکتی موضوع جدیدی در مطالعات داخل کشور است و با شناسائی زیرساخت های اصلی سازه تجارت مشارکتی آغاز گردید. سپس شاخص‌های اصلی سنجش آمادگی سازمان در زمینه هریک از زیرساخت‌های اصلی مربوط به سازه تجارت مشارکتی با تکنیک دلفی شناسائی شده است. پس از شناسائی مولفه‌های تجارت مشارکتی و همچنین شاخص‌های شناسائی شده در قالب یک مدل تحلیل سلسله‌مراتبی ارائه گردید. در مرحله بعد با شناسائی گویه‌های سنجش زیرساخت های اصلی پرسشنامه‌ای برای تحلیل شکاف طراحی گردید.
برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش، در یک مطالعه مقدماتی با توزیع 15 پرسشنامه 0.756به دست آمد. بنابراین پایائی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه آماری در گام نخست که از تکنیک دلفی استفاده شده است و همچنین در فرایند تحلیل سلسه‌مراتبی، را پنل خبرگان تشکیل می‌دهند. در مرحله تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نیز پرسنل سازمان صنعت‌‌ومعدن استان مازندران به عنوان جامعه آماری تحقیق محسوب می‌شوند. از این میان 240 نفر به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب گردید. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Excel صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش بطور خلاصه در زیر ارائه شده است.

قیمت: 5 هزار تومان

دانلود اصل مقاله

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.