یک روش MCDM فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکت های داروسازی دولتی

یک روش MCDM فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکت های داروسازی دولتی

سال انتشار:2014

چکیده

افزایش ارزش سهام داران تا حد نهایی، یک هدف لازم الاجرا برای شرکت های تجاری در دست عامه محسوب می شود. ارزش سهام داران تا حد زیادی به مخارج عملیاتی، حاشیه سود (درصد سود حاصل از فروش خالص)، بازگشت به سرمایه و عملکرد کلی در شرکت های عمومی وابسته است. ما یک روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکت های در دست عامه در صنعت داروسازی پیشنهاد می دهیم. روش پیشنهادی به سرمایه گذاران کمک می کند تا یک موجودی صحیح از سهام را با وجود آشفتگی و ناپایداری محیطی برگزیند. روش پیشنهادی متشکل از سه فاز مجزا اما مرتبط به یکدیگر می باشد. در فاز پیش از گزینش، یک مجموعه از معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی براساس روش فهرست امتیازات متوازن(BSC)انتخاب می شوند. در مرحله سنجش بازدهی، روش DEMATEL در ابتدا برای تعیین روابط بینابین جنبه های مختلف BSC بکار گرفته می شود. یک روش ANP فازی سپس برای تعیین اهمیت نسبی معیارها براساس شبکه تعاملی DEMATEL حاصل شده استفاده گردید. در گام سوم، دو روش متفاوت تحلیل پوش داده های فازی استفاده می شود تا بازدهی نسبی واحدهای تصمیم گیری(DMU) استفاده می شوند. مدل های DEA فازی با استفاده از اهمیت نسبی معیارها و روابط برتری بین وزن های ورودی و خروجی به عنوان قیدهای اضافی اصلاح می شوند. درنهایت، مدل های DEA فازی اصلاح شده برای محاسبه امتیازات بازدهی نسبی DMUها استفاده می شوند. در مرحله رتبه بندی، یک روش تلفیقی بر پایه مفهوم آنتروپی شانونجهت ترکیب امتیازات بازدهی متفاوت و تعیین رتبه کامل DMUها بکار گرفته می شود. روش پیشنهاد شده در این مطالعه، به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های داروسازیدر دست عامه که به شکلی فعال در زمینه تبادل سهام سوییسی(SSE) فعال هستنند، استفاده می شود.

هوش تجاری در مدیریت دانش

نقش هوش تجاری در مدیریت دانش

سال نشر : 2014

چکیده :

ماهیت و اساس تمامی کسب و کارها پویا بوده و تحت تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بسیاری قراردارند. این فاکتورها شامل شرایط خارجی (بیرونی) بازار، رقبا، ساختار درونی و تنظیمات دوباره (صف بندی دوباره)، بهینه سازی عملیاتی وجابجایی درشیفتهای نمونه در کسب وکار میباشند. مقررات و محدودیتهای جدید در تلفیق با فاکتورهایی که در بالا ذکرشده، درماهیت تکاملی ضروری و دائمی، اطلاعات مهم در کسب و کار ( اطلاعاتی که یک سازمان برای بقاوشکوفایی به آن نیاز دارد) نقش مهمی دارند.

علاوه براین ، نیاز به نوآوری و خلاقیت در گردآوری وتجزیه تحلیل داده های مهم درکسب وکار ، بیشتر از همیشه میباشد. این نوع ازنوآوری، درحالیکه توانایی و قابلیتی رابرای حل مشکلات کسب وکارهای نوپا بوجود می آورد، ازتصمیم گیریهای پیشگیرانه و نیز تصمیم گیریهایی که درخصوص مسائل گذشته می باشد حمایت کرده و موجبات اجرای آنها را فراهم می کند. به منظور دستیابی به این مقصود ، سازمانهای زیادی راه حل های هوش تجاری را به اجرا درآورده و یا برنامه ی آن را درحال اجرا دارند، که نیاز به تلاشی روزافزون داشته و تغییرات در این حیطه امری حتمی و دائمی می باشد.

هوش تجاری ( BI) اصطلاحی بس ژرف می باشد که فرآیند گردآوری اطلاعات مربوط به یک کسب وکار و بازار موردنظر آن کسب وکار را کوتاهتر و کمتر می کند. این اطلاعات زمانیکه بطور مناسبی گردآوری و تحلیل گردند،میتوانند بینشی اساسی نسبت به کسب و کار ایجاد کرده و ابزاری برای اصلاح و بهبود کارآیی، کاهش هزینه ها، کاهش تاخیر و عقب افتادن از زمان موردنظر کاربوده و تغییرات مثبت بسیاری رابوجود آورند. مدیران ارشد، مراکز اقتصادی، کارمندان در بخش دانش و آماردانان، همگی به این نوع از اطلاعات درزمانها و شرایط مختلف نیاز دارند. طراحی هوش تجاری باید به سرعت اطلاعات صحیح و معتبری را در اختیار کاربران دانش و اطلاعات قرار دهند و آنان را یاری رسانند تا بتوانند با استفاده از این حجم اطلاعات گسترده و پیچیده ، تصمیم گیری کنند.

آینده روابط کارمندی از نگاه مدیریت منابع انسانی

آینده روابط کارمندی از نگاه مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2014

چکیده

مقاله حاضر، منابع انسانی را به عنوان درون داشت های آشکار و ویژگی های برجسته ی افراد تعریف کرده و سه فهرست را در مدیریت منابع انسانی تمیز می دهد: فردی، سازمانی و اجتماعی / جهانی. نظام آکادمیک مدیریت منابع انسانی (HRM) پیرامون فهرست دوم رشد و نمو می یابد: نیازهای مدیران برای استخدام، انگیزش و پرورش افرادی که استعدادها و درون داشت های لازم سازمان ها را دارا باشند. این امر کیفیت متفاوتی دارد: تنش بین عملگرایی و تفکر تحلیلی هنوز در آن وجود دارد. تحقیقات در روابط صنعتی در توصیف گستره ی رفتار کارمند و تجزیه و تحلیل علل آن بسیار سودمند است. با این حال، تاکید موکد HRM آکادمیک بر درک فرآیندهای روانشناختی و اجتماعی درون “جعبه سیاه” شرکت، مطالعه ی تقابل و پایداری در روابط کارمندی را ترغیب می کند. این راستا، پتانسیل مرتبط کردن HRM در سطح اجتماعی را دارد. در سطح اجتماعی با مسائل و مشکلات استفاده افراطی و تفریطی از منابع انسانی مواجه بوده و آمیزه ای از فلسفه های منابع انسانی را داریم که هم   می تواند سودمند باشد و هم مضر. چالش پیش رو، ایجاد تئوری نحوه ی تامین نیازهای نوسازی و کسب منفعت سازمان ها و در عین حال، حمایت از منافع و سعادت بلند مدت کارمندان است.

اطلاعات منابع انسانی در گزارش مدیریت

اطلاعات منابع انسانی در گزارش مدیریت شرکتهای اسپانیایی مطرح

منبع: ساینس دایرکت

سال نشر: 2014

کیفیت ترجمه: عالی

ترجمه چکیده مقاله
از سال 2005 در اسپانیا ارائه اطلاعات منابع انسانی در گزارشات مدیریت اجباری شده است، تهیه آن باعث درک بهتر تحول تجاری خواهد شد. ما رویه های ارائه اطلاعات منابع انسانی شرکتها را که در IBEX-35 در بازه زمانی 2005 تا 2009 لیست شده است را با استفاده از تجزیه تحلیل محتوی بر اساس منبع پروژه همسان سازی هیات استاندارد سازی حسابداری بین المللی «IASB» مورد مطالعه قرار داده ایم. نتیجه کلی تجزیه و تحلیل، کیفیت پایین اطلاعات به دست آمده از شرکتها در خصوص ارتباط و قیاس پذیری بود. به منظور بهبود تکنیکهای ارائه اطلاعات، ضرورت این امر لازم است هم توسط نویسندگان اسپانیایی و هم دیگر کشورها توصیه شود.

ترجمه مقاله اثربخشی برند

چه چیزی یک مدیر برند (نشان تجاری) را اثربخش می کند؟

همراه با پرسشنامه ضمیمه با ترجمه فارسی

برندها بعنوان پایه ای برای استراتژی رقابتی، اهمیت ویژه ای یافته اند. متاسفانه، اگر چه مدیران برند مسئول توسعه و اجرای استراتژی برند هستند، کمتر در مورد این که چه چیزی مدیریت شان را اثربخش می سازد اطلاعات دارند. در این مقاله مدلی برای ادراک آنچه که مدیران برند آن را سرمایه ناملموس می پندارند ارائه شده که بر قابلیت های مدیریت برند و عملکرد برند ناشی از آن اثر می گذارد. اندازه گیری سرمایه ناملموس مدیر برند و قابلیت های مدیریت برند از طریق یک فرایند توسعه مقیاس تکرارشونده ایجاد شده است.

مدیریت دولتی نوین در مدل پیچیدگی

ترجمه مقاله مدیریت دولتی نوین در مدل پیچیدگی

سال نشر: 2014

نوع فایل: ترجمه فارسی – مایکروسافت ورد

ترجمه چکیده

این مقاله قصد دارد شرایط و نتایجی را مطرح کند که از مطالعه مدیریت دولتی نوین در الگوی پیچیدگی حاصل می شود.نظریه پیچیدگی و مدیریت دولتی جدید،دیدگاهی برای نظارت و بازخورد در زمان هدایت رفتار در سیستم های سازمانی ایجاد می کند.اگر چه مفاهیم مربوط به مدیریت دولتی نوین به خوبی در سازمان های محلی پیاده نشده است،امامدیریت دولتی نوین بر نتایج تمرکز داشته و بر نیاز به ارزیابی عملکردها بر مبنای اهداف تحقق یافته تاکید کرده و مسئولیت ها به وضوح برای دستیابی به اهداف تعریف شده اند. این مقاله بر این نکته تمرکز می کند که چگونه مدیریت دولتی می تواند با در نظر گرفتن دو مفهوم کارایی واثربخشی و همچنین مواجه با منابع محدود و چالش های متعدد و پیچیدگی های سیستم تکامل یابد.

تاثیرات سیستم ERP بر فرایندهای حسابداری

ترجمه مقاله تاثیرات سیستم ERP بر فرایندهای حسابداری

پیدایش عصر فناوری و رقابت فزاینده سازمانها را وادار کرده است تا به تغییرات جدید پیرامون خود واکنش‌ههای لازم را نشان دهند تا بتوانند در عرصه رقابت باقی بمانند. سیستم یکپارچه‌منابع سازمانی (ERP) مزایای متعددی را در این محیط تجاری جدید برای سازمان به ارمغان می‌آورد مانند هزینه تولید پائین، کاهش چرخه زمانی و بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش رضایت مشتری. در این مطالعه با بررسی 26 شرکت دلایل حرکت سازمان ها از سوی سیستم های اطلاعات سنتی (IS) به سمت سیستم‌های ERP و تغییرات همراه آن بویژه در زمینه فرایندهای حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه نتنها بررسی مزایای استفاده از سیستم‌های ERP در مقایسه با سیستم های اطلاعات سنتی (IS) است بلکه بهترین روش استقرار برنامه‌های ERP در آینده را نیز شناسائی می‌کند. شواهد تجربی حاکی از تغییراتی است که فرایندهای حسابداری جهت استقرار ERP با آن مواجه هستند.

تعارض وظیفه و رابطه در گروه های کوتاه مدت و بلند مدت

ترجمه مقاله تعارض وظیفه و رابطه در گروه های کوتاه مدت و بلند مدت

هدف- هدف مقاله ی حاضر، بررسی تعامل سه گانه ی تضاد وظیفه، کنترل هیجان و موقتی بودن گروه در زمینه ی پیدایش تعارض رابطه می باشد.
طرح/روش شناسی/ رویکرد- برای بررسی تعامل کنترل هیجان و تضاد وظیفه بر پیدایش تعارض رابطه در 43 گروه کوتاه مدت (موقتی) و 44 گروه بلند مدت، یک بررسی میدانی صورت گرفت.
یافته ها- نتایج نشان می دهند که بیشترین امکان تضاد وظیفه در شکل گیری تعارض رابطه زمانی است که گروه ها (کوتاه مدت و بلند مدت) دارای فرایندهای کنترل هیجان ی اثربخش کمتری هستند، با وجود اینکه تضاد وظیفه و رابطه در گروه های بلند مدت تا حدودی تفکیک می شوند و در کنترل هیجان امتیاز بالایی بدست می آورند.
محدودیت ها/ پیشنهادات تحقیق- مقاله برحسب پیشنهادات آنها برای مدیریت تعارض در گروه ها با بحثی درمورد نتایج بدست آمده نتیجه گیری می کند. تحقیق تکمیلی برای بررسی کامل متغیرهای مدل، بایستی تاثیرات تعدیل کننده ی بررسی های طولی را مورد مداقه قرار دهد.

مجموعه مقاله بیس مدیریت مالی – ۲۰۱۴

مجموعه مقاله بیس برای رشته مدیریت مالی

مجله مدیریت مالی – شماره 114 – ژانویه 2014

مقاله‌های منتخب دارای روش تحقیق مناسب بوده و بدون مشکل برای پایان‌نامه ها و مقاله ‌های داخلی قابل استفاده است

تحلیل پارامترهای مالی بانکها با روش AHP فازی و TOPSIS

ترجمه مقاله تحلیل پارامترهای مالی بانکهای صربستانی از طریق بکارگیری روش های AHP فازی و TOPSIS

بانکها، بازیگران بازار مالی و کل سیستم تامین مالی اقتصاد هستند به این معنی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در حال تبدیل شدن به گردانندگان و مکانیسم های کنترل سیستم مالی هستند که بدون آنها، فرایند بازتولید، عملا غیر ممکن می گردد. بانکها، بعنوان موسسات مالی خاص، جایگاه محوری درون سیستم مالی، بعلت وظایفی که انجام می دهند، و همچنین حجم نسبی ظرفیت های مالی موجود در حسابها، دارا هستند. ارزیابی کار بانکها، دارای اهمیت اساسی برای اعتبار دهندگان، سرمایه گذاران و دیگر بخش های ذی نفع دارد، زیرا توانایی بانک را برای رقابتی ماندن در این بخش، تعیین می کند. هدف این پژوهش، ارائه یک مدل چندمعیاره فازی است که ارزیابی عملکرد مالی بانکها را تسهیل می کند. تحلیلی از کل بخش بانکداری در صربستان که دوره ای از 2005 تا 2010 را پوشش می دهد، انجام گرفته است. روش هایی مانند فرایند تحلیل سلسله مراتبی (FAHP)، و روش اولویت بندی عملکرد بر اساس شباهت با گزینه ایده آل (TOPSIS)، در مدل پیشنهادی یکپارچه شده اند. در مرحله اول، ما وزن های اولویت معیارها را با استفاده از FAHP تعیین کردیم، و در مرحله دوم، رتبه بندی بانکها را از طریق استفاده از روش TOPSIS، انجام دادیم.

12