تاثیر پشتیبانی سازمان از مدیریت پروژه بر موفقیت اجرای پروژه

تاثیر مولفه های مختلف پشتیبانی سازمانی از مدیریت پروژه بر موفقیت اجرای پروژه در مؤسسات بهداشت عمومی

سال نشر:2013

چکیده
هدف مقاله ی کنونی، مطرح ساختن اهمیت آموزش عملکرد پروژه، آموزش شغلی و انگیزش و ساختار سازمان پروژه در سازمان های غیر انتفاعی و ایجاد تاثیر آن بر تحقق موفقیت آمیز یک پروژه می باشد. بدین منظور، ما پرسشنامه ای را طراحی نمودیم. نمونه شامل 180 نفر پاسخگو می باشد که همه در موسسات بهداشت عمومی اسلوونی در سطح ثانویه فعالیت دارند. برای آزمون اهداف تحقیق، آمار توصیفی و مدل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون مبین 75.2% تغییر متغیر وابسته بودند که نشاندهنده ی تحقق موفقیت آمیز پروژه می باشد. سطوح آموزش و آموزش شغلی و انگیزش مجریان پروژه بلحاظ آماری تاثیر بامعنایی بر موفقیت تحقق پروژه دارند. ساختار سازمان پروژه و جو سازمانی بر پیاده سازی موفق پروژه در موسسات بهداشت عمومی در سطح ثانویه تاثیری ندارند. ویژگی های شناخته شده ی یک محیط حمایتی و تاثیرشان بر پیاده سازی موفق یک پروژه در موسسات بهداشت عمومی، نتایج نظری و عملی را بوجود می آورند. نتایج این تحقیق برحسب یک محیط حمایتی از مدیریت پروژه، برای طراحان نوآوری های فرایند کاری سودمند خواهد بود.

مدلهای مدیریت منابع انسانی:ابعاد مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مدلهای مدیریت منابع انسانی:ابعاد مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

سال نشر :2013

چکیده
اغلب، تغییرات نه فقط بر نگرش کارکنان سازمانها،دانش و سرمایه معنویشان اثر می گذارد بلکه بر ارزش های اجتماعی و مسوولیت پذیری شرکت ها هم بی تاثیر نیست.هدف این نوشتار ارزیابی و تحلیل جوانب مدیریت دانش و مسوولیت اجتماعی شرکت ها و بسط و توسعه آن در مدلهای مختلف مدیریت منابع انسانی ست.مولفین مدلهای گوناگون مدیریت منابع انسانی را تحلیل نموده که رابطه میان ابعاد مدیریت منابع انسانی ،عواملی که بر انتخابشان تاثیر می گذارد و خروجی های سازمان را نشان می دهد.اختلاف مدل ها با یک رویکرد واحد بر این حقیقت صحه می گذارد که رییس و مرئوسان با رویکردهای چند گانه ای که دارند ممکن است منافع یکسانی نداشته باشند و این تاییدی است بر اینکه گروه های مختلف ممکن است منافع متفاوت داشته باشند.

مدل ارزیابی زنجیره تامین پایدار با استفاده از AHP فازی

ترجمه مقاله ایجاد یک مدل ارزیابی SCM پایدار با استفاده از AHP فازی در صنعت چاپ و نشر

در ساختار جدید اقتصادی، موفقیت شرکتهای تجاری نه تنها به سود و سودآوری بلکه به مشارکت آن در زندگی نسل های آینده و آینده کره زمین بستگی دارد. با توجه به نقش مهم زنجیره تامین در هر سازمان، توجه به پایداری در سطح زنجیره تامین موضوع نوظهوری است که نیازمند مطالعات سیستماتیک می باشد. در این مقاله ما یک رویکرد AHP فازی برای ارزیابی پایداری SCM در صنعت چاپ و نشر را ارائه می کنیم. ابتدا یک ساختار سلسله مراتبی را بر اساس مدل آگرون و همکاران تعریف می کنیم و بر اساس نظر کارشناسان فعال در صنعت نشر و همچنین کارشناسان دانشگاهی، معیارها و زیرمعیارهای مربوطه را شناسایی می کنیم. نتایج نشان داد معیارهای مرتبط با عوامل کمپای و انتخاب تامین کننده، مهمترین معیارها هستند.

مدیریت ریسک در روابط زنجیره تامین

ترجمه مقاله فراتر از قرارداد: مدیریت ریسک در روابط زنجیره تامین

به عنوان یک نتیجه از توسعه تشدید روابط با تامین کنندگان، زنجیره تامین برای بسیاری از شرکت ها تبدیل به یک منبع ریسک فوق العاده شده است. در این مقاله، ما بکارگیری شیوه‌های کنترلی شرکت‌ها به منظور مدیریت ریسک‌های مرتبط با همکاری تشدید یافته با شرکاء زنجیره تامین را مورد بررسی قرار می دهیم. به طور خاص بررسی می کنیم که چطور خریداران ریسک های مرتبط با تعاملات درون شرکتی را از طریق انتخاب شریک تامین، مدیریت می کنند. که این مدیریت از لحاظ درک حسن نیت، اطمینان به توانایی  و به کار گیری شیوه های کنترلی مدیریت زنجیره تامین چندگانه می باشد. این شیوه های کنترلی شامل ، برنامه ریزی قرارداد احتمالی ، هدف قرار دادن عملکرد، بررسی عملیاتی ، به اشتراک گذاری اطلاعات ، پشتیبانی تامین کنندگان و حل مساله گروهی ، می باشد.

مدل فازی طراحی یک شبکه زنجیره تامین ارتجاعی

ترجمه مقاله مدلی برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین ارتجاعی: یک برنامه ریزی دو مرحله ای با استفاده از کوتاهترین مسیر فازی

بدلیل برخی از مشکلات مانند تغییرات قیمت یا بروز وقایع ناگوار، در طراحی شبکه تامین باید به احتمال بازآرایی‌های آتی نیز توجه شود. هدف این مقاله، طراحی یک شبکه تامین قابل بازآرایی از طریق بهینه سازی تخصیص منابع و مسیریابی ترابری می باشد. یک برنامه دو مرحله ای بر اساس روش تجزیه بندرز ارائه شده است که این کار با تخصیص پیشاپیش منابع و پیش بینی تغییرات مسیرهای ترابری انجام می شود لذا در این روش، فرض بر این است که مسیریابی ماهیتی تصادفی دارد. علاوه بر این، از کوتاهترین مسیر فازی برای حل مشکل پیچیدگی با استفاده از چندمعیاره بودن زمان و ظرفیت ترابری در قالب یک روش موثر محاسباتی استفاده شده است.

نوسانات نرخ ارز و رشد صادرات: کاربرد روش آزمایش ARDL

ترجمه مقاله نوسانات نرخ ارز و رشد صادرات در هند : با کاربرد روش آزمایش ARDL

نوع فایل ترجمه: مایکروسافت ورد

سال نشر: 2013

ترجمه چکیده

این مقاله به صورت تجربی تاثیر نوسانات نرخ ارز را بر روی صادرات واقعی در هند با استفاده از روش ازمایش  ARDL(که توسط پساران و همکاران ارائه شده است (2001) ) را بررسی می کند. برای این تجزیه و تحلیل تجربی از داده های سری زمانی سالیانه، طی دوره زمانی 1970 تا 2011 استفاده شده است . نتایج مطالعه تایید می کنند که صادرات واقعی با نوسانات نرخ ارز، نرخ واقعی ارز ، محصول ناخالص داخلی و فعالیت های اقتصادی خارجی همخوانی دارد. یافته ها نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی معنی داری (قابل توجهی) بر صادرات واقعی هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت دارد و به این نکته دلالت می کند که نوسانات نرخ ارز بالاتر، موجب تمایل به کاهش صادرات واقعی در هند می شود. علاوه بر این، نرخ واقعی ارز، اثرات منفی کوتاه مدت و اثرات بلند مدت مثبت بر روی صادرات واقعی را دارد. نتایج تجربی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در صادرات واقعی هند در بلند مدت، تاثیر مثبت و قابل توجهی را دارد، اما در کوتاه مدت تاثیر ناچیزی را نشان می دهد.علاوه بر این، فعالیت های اقتصادی خارجی به ترتیب ، تاثیر مثبت و منفی قابل توجهی بر صادرات واقعی در کوتاه مدت و بلند مدت دارد.

شناسائی وتعیین اولویت زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی درسازمان

ترجمه مقاله شناسائی وتعیین اولویت زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی درسازمان

پژوهش حاضر با هدف شناسائی و تعیین اولویت مهمترین زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی در سازمان صنعت‌ومعدن استان مازندران صورت گرفته است. موضوع تجارت مشارکتی موضوع جدیدی در مطالعات داخل کشور است و با شناسائی زیرساخت های اصلی سازه تجارت مشارکتی آغاز گردید. سپس شاخص‌های اصلی سنجش آمادگی سازمان در زمینه هریک از زیرساخت‌های اصلی مربوط به سازه تجارت مشارکتی با تکنیک دلفی شناسائی شده است. پس از شناسائی مولفه‌های تجارت مشارکتی و همچنین شاخص‌های شناسائی شده در قالب یک مدل تحلیل سلسله‌مراتبی ارائه گردید. در مرحله بعد با شناسائی گویه‌های سنجش زیرساخت های اصلی پرسشنامه‌ای برای تحلیل شکاف طراحی گردید.
برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش، در یک مطالعه مقدماتی با توزیع 15 پرسشنامه 0.756به دست آمد. بنابراین پایائی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه آماری در گام نخست که از تکنیک دلفی استفاده شده است و همچنین در فرایند تحلیل سلسه‌مراتبی، را پنل خبرگان تشکیل می‌دهند. در مرحله تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نیز پرسنل سازمان صنعت‌‌ومعدن استان مازندران به عنوان جامعه آماری تحقیق محسوب می‌شوند. از این میان 240 نفر به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب گردید. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Excel صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش بطور خلاصه در زیر ارائه شده است.