اصلاح اداری: مسایل اخلاقی و حکمرانی

اصلاح اداری: مسایل اخلاقی و حکمرانی در مالزی و چین

چکیده

مقاله ی حاضر، در صدد توسعه ی شناخت موضوعاتی می باشد که مدیران دولتی بایستی تلاش کنند تا در رویه های اخلاقی و حکمرانی بوجود آورند، ازاینرو، سنت های اداری و اجتماعی مشخصی را امکان پذیر می نمایند که هر کشوری برای رشد دارا می باشد. از تغییرات و مداومت های چشمگیر در قلمرو دولت چین و مالزی امروزی برداشت خواهد شد. پیشرفت های اخیر، در مقایسه با وضع موجود حس ضرورتی را بوجود آورده اند. این مقاله، موضوعات اداری و اخلاقی مناسب مرتبط با هر دو کشور را بررسی می نماید و اینکه آیا مدیران به تداوم بخشی دستور جلسه ی اصلاحی می پردازند در عین حال که از توان و انعطاف پذیری حرفه ای مدیران در زمانیکه با مسئولیت تمام درون موقعیت های متغیر نهادی دوباره تفویض می شوند، پشتیبانی می کنند.

بهینه سازی عملکرد سیستم های صف به کمک شناخت اختلال

بهینه سازی عملکرد سیستم های صف به کمک شناخت اختلال

چکیده

پس از تحقیقات کامل درمورد تئوری صف طی دهه های گذشته، نتایج فوق العاده ی زیادی در بررسی عملکرد بدست آمده است و نمونه های موفق به وفور یافت می شوند. با این حال بررسی مشخصه های خاص سیستم های صف مستقیما در بهینه سازی عملکرد بنظر می رسد که هنوز رشته ای باشد که خیلی خوب پرورش نیافته است. پیشرفت های اخیر در تحلیل اختلال (PA) و بهینه سازی مبتنی بر حساسیت چشم انداز جدیدی درمورد بهینه سازی عملکرد سیستم های صف فراهم آورده اند. PA از اطلاعات ساختاری سیستم های صف بهره می گیرد تا به نحو کارآمدی اطلاعات حساسیت عملکرد را از طریق یک مسیر نمونه ی سیستم استخراج نماید. مقاله ی حاضر، بررسی مختصری از PA و بهینه سازی عملکرد سیستم های صف را ارائه می دهد و بر یک مفهوم اساسی تمرکز دارد که عوامل شناخت اختلال نامیده می شوند، که خصیصه ی پویای ویژه ی یک سیستم صف را می گیرد. بوسیله ی عوامل شناخت اختلال مانند بلوک های ساختمانی، فرمول مشتق عملکرد و فرمول تفاضل عملکرد می توانند حاصل شوند. با استفاده از مشتقات عملکرد، بهینه سازی مبتنی بر گرادیان بدست می آید، حال آنکه با تفاضل عملکرد، تکرار رویه و معادلات بهینه سازی می توانند مشتق شوند. این دو فرمول بنیادی برای بهینه سازی عملکرد سیستم های صف از یک نقطه نظر حساسیت، مبنایی فراهم می آورند. ما امید داریم که این تحقیق بتواند درمورد این موضوع تحقیق نویدبخش، الهاماتی را القا نماید

رسانه ها، قدرت و فرهنگ سیاسی

ترجمه مقاله رسانه ها، قدرت و فرهنگ سیاسی

تعاریف

دموکراسی واسطه ای: وضعیتی که زمانی حاصل می شود که مشارکت بازنمایی های رسانه ها نه تنها در دانش عمومی مربوط به امور سیاسی بلکه در رفتار امور سیاسی به یک عامل اعتبار سیستمی اولیه تبدیل می شود.

قدرت: توان اقتصادی یا فرهنگی جهت اعمال نفوذ در امور دولتی، خواه با استراتژی های آزاد برای کسب فایده یا با ابزار کمتر آشکار یا پنهان.

تابعیت: رابطه ی هنجاری افراد با دولت در یک دموکراسی، که مستلزم حقوق و مسئولیت ها است و سطوح دانش امور سیاسی و نگرش های التزام سیاسی را می پذیرد.

تبلیغات و تنیدگی: اشکال ارتباط نادرست که که تحریف دانش تقبل شده را مستقیما یا بواسطه ی رسانه ها بررسی می کنند، بطوریکه از سیاست های نادرست حمایت می کند.  

نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهدات سازمانی و اثر یادگیری سازمانی می باشد. محققان تناسب شخص، (تناسب P-O) به عنوان پس زمینه نظری بکار بردند. محققان 200 پرسشنامه بین 12 شرکت توزیع نمودند، میزان پاسخهای نهایی 52.5٪ بود (105/200). در این مطالعه، محققان با استفاده SEM 3 فرضیه در مورد رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و اثر یادگیری سازمانی را آزمون نمودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی اثر یادگیری سازمانی را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهند. و رفتارهای شهروندی سازمانی می توانند به طور مثبت تعهدات سازمانی را تحت تاثیر قرار دهند.

تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

چکیده

هدف: هدف از این مقاله تعیین نفوذ عوامل سازمانی مانند تعهد رهبری، انگیزه و تعامل روی پیامدهای یادگیری است که به عنوان بهبود عملکرد و جو سازمانی تعریف می شود.

طرح/ روش/ رویکرد: جنبه های متفاوتی از تحصیل دانش، تسهیم و بکارگیری که در ارتباط با پیامدهاست در این مطالعه بررسی شده است. متخصصان طراحی در شرکت های ساخت وساز ویتنام موضوع پیمایش بودند که 339 طراح به عنوان نمونه انتخاب شدند.

یافته ها: اثر تعهد رهبری بر روی هر دوی عملکرد و جو سازمانی با اهمیت برآورد شد. انگیزاننده ها تنها ارتباط مثبتی با عملکرد داشتند و تعامل کارکنان اثر مثبتی روی جو سازمانی داشت. نتایج مقاله پشتوانه ای از مطالعات مفهومی در ادبیات می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که هر کدام از این عوامل نقش و تأثیر متفاوتی روی فرایند یادگیری سازمانی و نتایج دارند.

محدودیت های تحقیق/ اشارات: نمونه تنها از یک صنعت در یک کشور توسعه یافته انتخاب شده که مطالعات بیشتر در صنایع و کشورهای دیگر که دارای ویژگی های سازمانی متفاوتی می باشند می تواند تعمیم یافته ها را افزایش دهد.

اشارات کاربردی: از دیدگاه کاربردی، مدیرانی که می خواهند یادگیری را در سازمان تسهیل کنند، عمکرد را بهبود بخشند و به جو سازمانی بهتری ارتقا دهند، بایستی به یادگیری تعهد نشان دهند و انگیزه هایی را برای استفاده از آن یادگیری فراهم آورند و از یک رویکرد مشارکتی تر استفاده نمایند.

ارزش تحقیق: این مطالعه شواهد تجربی را برای اهمیت تعهد رهبری، انگیزه و تعامل کارکنان روی فرایند و نتایج یادگیری سازمانی فراهم آورده است.

چگونه دانستن ایجاد ارزش می کند

این مهم است: چگونه دانستن ایجاد ارزش می کند.

چکیده:
این مقاله درباره توسعه درک ما از موضوع چگونه دانستن ایجاد ارزش می کند، است. که با بیان دیدگاه های متقابل به سه موضوع می پردازیم: اول آنکه، دانش زمانی که به اجرا درآید ارزشمند است، به رسمیت شناخته میشود. یعنی دانش در قالب عمل(KHiA)، دوم آنکه یک نوع شناسی از گزینه های ایجاد ارزش را بیان می کنیم یعنی clones، استعداد غنی، منابع غنی و synergist ها که نشان دهنده گزینه های متعددی است که ما می توانیم آنها را اجرا کنیم. انواع ایجاد ارزش نسبت به دانش سیستمیک اجتماعی و فردی حساس است. در نهایت به بررسی پویایی قدرت در هر یک از گزینه های ایجاد ارزش می پردازیم. این کار معرفی دوباره پویایی قدرت فردی است که بر آینده فرآیندهای ایجاد ارزش تاثیر دارد.

مدیریت دانش در رآکتورهای اتمی سریع

مدیریت دانش در رآکتورهای اتمی سریع

چکیده

این مقاله بر امری تاکید دارد که در زمینه مدیریت دانش رآکتورهای اتمی سریع در مرکز تحقیق هسته ای ایندرا گاندی (IGCAR) همراه با تعدادی از نمونه ها درمورد نحوه کسب دانش که به سبب وقایع گوناگون در سال های اولیه عملیات موفقیت آمیز رآکتور بارور سریع آزمایشی بکار گرفته شده، انجام شده است. همینطور بطورخلاصه به خصیصه های ابتکار عمل IAEA در مورد محافظت از دانش در حوزه ی رآکتورهای اتمی سریع به صورت “سیستم سازمان دهی دانش رآکتور سریع” (FR-KOS) اشاره می کند که بر مبنای رده بندی ذخیره و استخراج دانش رآکتور اتمی سریع می باشد.

مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی

چکیده

نظریه های کنونی مدیریت دانش، چرخه ی تکوین، ارتقا و پیاده سازی دانش را پیش فرض قرار داده اند که منوط به تغییر دانش ضمنی یا کاربردی به دانش صریح یا استدلالی می باشد. سازمان امروزی، بخاطر اینکه بواسطه روش های مکانی گوناگون، و با افزایش اهمیت کار حرفه‌ای شناخته می شود، در نتیجه آمیزه پیچیده ای از دانش وضع شده می باشد و ریشه در فرایند دارد. تواناسازی سازمان‌ها در جذب، اشتراک و کاربرد دانش وضعی موجود بعنوان بخش اصلی رقابت در نظام اقتصادی دانش تلقی می گردد. این تحقیق بر فعالیت های دانش گوناگون اساتید دانشگاه تمرکز دارد تا میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر فعالیت ها و اینکه چگونه فعالیت ها به ایجاد ارزش و مدیریت دانش کمک می نمایند، مشخص شود. نتایج این بررسی بر وجود گونه ی معینی از رفتارهای دانش اشاره می کنند که مدیریت دانش را تسهیل می نمایند.

شناخت مدیریت دانش شخصی

شناخت مدیریت دانش شخصی

چکیده

بخش عمده ی تحقیق و تجربه ی مدیریت دانش بر یک سطح سازمانی متمرکز شده است؛ مداخلات و سیستم ها بدون تفکر زیاد درمورد اینکه چگونه با فعالیت ها و کارهای یکنواخت روزانه ی کارکنان دانش فردی مطابقت می کنند، طراحی می شوند. مدیریت دانش رهیافتی است که با تمرکز بر روش های حمایت از بهره وری یک شاغل دانش فردی، مدیریت دانش سازمانی را تکمیل می نماید. هدف این مقاله ارائه ی یک چارچوب مدیریت دانش شخصی با استفاده از ادغام اطلاعات ادبیات موجود در زمینه ی عملکرد دانش و فعالیت های شاغل دانش همراه با نمونه هایی واقعی از وبلاگ ها برای اهداف حرفه ای نظیر گنجینه های دانش شخصی، نشریات آموزشی، ابزارهای شبکه سازی می باشد. ما نتایج را از بررسی اقتباسی یک وبلاگ برداشت نموده ایم تا چارچوب مدیریت دانش شخصی بوجود آید که از فعالیت های کارکنان دانش در سه بعد فرد، جوامع و شبکه ها، و ایده ها نقشه برداری می نماید. سپس درمورد کابردهای آن برای تحقیق و تجربه بحث می کنیم.

تاثیر انگیزش کارمندان بر انتقال دانش

تاثیر انگیزش کارمندان بر انتقال دانش

چکیده:

هدف-هدف این مقاله بررسی تاثیر انگیزش درونی و بیرونی به عنوان شاخص های انتقال دانش کارمندان در محیط یک سازمان خیریه ی اسپانیایی است.

طراحی/متدلوژی/دیدگاه: یک مطالعه ی موردی برای تحلیل یک سازمان خیریه اسپانیایی به کار رفت(آسپرونا). در این محیط , یک تحلیل کیفی و کمی با نمونه ای شامل 76 نفر با استفاده از دیدگاه حداقل مربعات جزئی به کار رفت (PLS) تا به بررسی فرصیه های آزمون بپردازد.

یافته ها-یافته های تحقیق نشان می دهد که در آسپرونا  انتقال دانش از طریق انگیزش درونی بهبود می یابد با این حال انگیزش بیرونی در انتقال دانش چندان اهمیت ندارد.  این نتیجه جالب به نظر می رسد با توجه به این نکته که افراد در این سازمان خیریه به دلایل درونی و شخصی حضور دارند تا پاداش های مالی.

محدودیت های تحقیق/مفاهیم ضمنی: این تحقیق تمرکز خود را بر یک سازمان یعنی بخش کمک های سازمان آسپرونا گذاشته است وتوصیه های ارایه شده برای سازمان های خیریه ی دیگر باید بسیار محتاطانه باشد.

مفاهیم کاربردی: علاوه بر اهمیت ارتقای انتقال دانش از طریق انگیزش درونی در سازمان های خیریه, مولفان به مدیران توصیه می کنند که مکانیسم هایی را برای تبدیل دانش ضمنی به دانش ملموس ارایه دهند تا این تضمینی برای باقی ماندن دانش در سازمان باشد. همچنین مولفان بر این عقیده اند که مدیران شرکت ها و سازمان های سود ده این پیشنهادات را در چنین محیطی مفید خواهند یافت و این بواسطه ی تعهد سازمان است که از طریق انگیزش درونی ایجاد شده است.

ارزش و اصالت: مطالعات تجربی معدودی در بخش غیر سوده صورت گرفته است حتی اگر نقش اجتماعی و اقتصادی مهمی در جامعه داشته باشد.

12345...10...»