پرسشنامه پذیرش برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP

پرسشنامه پذیرش برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP براساس مدل UTAUT

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 21 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده، استفاده در عمل

پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک

پرسشنامه عوامل موثر بر برون‌سپاری لجستیک

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: انعطاف‌پذیری، تجربه کاری، تکنولوژی، ریسک، کیفیت، هزینه های لجستیکی

پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک سبز

پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک سبز

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 19سوال با طیف لیکرت

ابعاد: محصول سبز، کنترل آلاینده‌ها،هزینه، مدیریت زیست محیطی، خدمات، کیفیت

پرسشنامه مهندسی ارزش

پرسشنامه مهندسی ارزش

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: فاز اطلاعات، فاز عمومی، فاز عملکرد، فاز خلاقیت، فاز ارزیابی، فاز توسعه، فاز ارائه

پرسشنامه زنجیره ارزش

پرسشنامه شناسایی مهمترین شاخص‌های زنجیره ارزش در سازمان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: پرسشنامه تک بعدی است

توضیحات: دقت کنید زنجیره ارزش موضوعی کلان است که تمام سازمان را در بر می‌گیرد بنابراین دقت کنید این پرسشنامه ماهیت شناسایی دارد و با طیف لیکرت تهیه شده است. با دستکاری و اضافه و کم کردن سوالات می توانید پرسشنامه زنجیره ارزش مخصوص سازمان و مورد مطالعه خود را تهیه کنید.

پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

پرسشنامه استاندارد

روایی محتوایی و پایایی با نرخ ناسازگاری

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: پرسشنامه مقایسه زوجی با طیف نه درجه ساعتی

ابعاد: ریسک، دسترسی، ارزش افزوده، هزینه

پرسشنامه استاندارد PMBOK

پرسشنامه پرسشنامه استاندارد PMBOK

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت تدارکات پروژه

پرسشنامه استراتژی برونسپاری

پرسشنامه تدوین الگوی مناسب استراتژی برونسپاری

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 31 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تمرکز بر قابلیت های کلیدی، کنترل مدیریت، همراستایی با استراتژی شرکت، امنیت اطلاعات، وابستگی استراتژیک، کاهش هزینه، کیفیت خدمات، قابلیت انعطاف پذیری

پرسشنامه ارزیابی عملکرد تولید ناب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد تولید ناب مبتنی کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری در زمینه تولید ناب

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان (مدل کارول)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان (مدل کارول)

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 25 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشر دوستانه

1234