پرسشنامه عوامل موفقیت CRM

پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری CRM
اشتراک گذاری تلگرام

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: مشتری مداری، عوامل سازمانی، فناوری، نتایج مالی، نتایج بازاریابی

تعداد سوالات: 30 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر و منبع فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری – CRM

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: بلوغ crm، منابع انسانی، فناوری، فرایندها

تعداد سوالات: 21 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه عوامل موثر بر خلق بازار جدید

پرسشنامه عوامل موثر بر خلق بازار جدید

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 22 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تسهیم اطلاعات و نقش دانش، توسعه مفهوم محصول جدید، استراتژی، تست بازار، تجاری سازی محصول، نقش نیروی فروش

پرسشنامه تاثیر خلق و خوی کارکنان

پرسشنامه تاثیر خلق و خوی کارکنان و عوامل محیطی بر رفتار مشتری

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: خلق و خوی کارکنان، عوامل محیطی، خلق و خوی مشتری، شناخت مشتری، رفتار خرید

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان (مدل کارول)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان (مدل کارول)

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 25 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشر دوستانه

پرسشنامه تأثیر نقش قابلیت های پویا در ایجاد مزیت رقابتی

پرسشنامه تأثیر نقش قابلیت های پویا در ایجاد مزیت رقابتی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد قابلیت های پویا: یکپارچگی، یادگیری، پیکره بندی مجدد

ابعاد مزیت رقابتی: تمایز محصول، قیمت، توزیع محصول، ارتباطات، منابع انسانی، ارائه خدمت، هزینه

پرسشنامه قابلیت بازاریابی

پرسشنامه قابلیت بازاریابی

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد : توسعه محصول جدید، فروش، توزیع

پرسشنامه استاندارد قابلیت بازاریابی مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه رفتارهای اخلاقی شرکت و تمایل به خرید

پرسشنامه رفتارهای اخلاقی شرکت و تمایل به خرید

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه رفتارهای اخلاقی شرکت و تمایل به خرید مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی

پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه تصویر ذهنی برند

پرسشنامه تصویر ذهنی برند

پرسشنامه استاندارد

ابعاد و گویه های هر بعد مشخص شده است

روایی و پایایی دارد

منبع مشخص و معتبر

ضمیمه: پرسشنامه تک بعدی تصویر ذهنی برند نیز پیوست شده است

12345...»