پرسشنامه منابع انسانی الکترونیک

پرسشنامه بررسی رابطه بین منابع انسانی الکترونیک و اثر بخشی سازمانی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: ، استخدام، آموزش، جبران خدمات، مدیریت عملکرد، اثر بخشی سازمانی

پرسشنامه پذیرش فناوری براساس مدل UTAUT

پرسشنامه پذیرش فناوری براساس مدل UTAUT

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 21سوال با طیف لیکرت

ابعاد: انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده، استفاده در عمل

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 20سوال با طیف لیکرت

ابعاد: پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ تک بعدی است.

پرسشنامه مشارکت الکترونیک شهروندان

پرسشنامه مشارکت الکترونیک شهروندان

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 30پرسش طیف لیکرت

ابعاد: سودآوربودن، احساس مالکیت شهروندان، زیرساخت الکترونیک، وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، اعتماد شهروندان، تصور شهروندان از پیامدهای مشارکت، اطلاع رسانی به شهروندان، احساس تعلق و تعهد

پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات

پرسشنامه ارزیابی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سازمان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی: دارد

ابعاد: شایستگی کارکنان فناوری اطلاعات، قابلیت تنظیم، سازگاری، اتصال، سرعت، بخش بندی، قابلیت و امکانات ، نوین بودن

تعداد سوالات: 41 سوال دارای 8 بعد و طیف لیکرت

پرسشنامه میزان اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات

پرسشنامه میزان اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات

پرسشنامه دارای 26 سوال و فاقد بعد است.

روش تفسیر: امتیاز بالای 100 اثربخشی بالا – 80 تا 100 متوسط – زیر 80 اثربخشی پایین

پرسشنامه محقق ساخته بوده اما روایی و پایایی دارد.

پرسشنامه وضعیت فناوری اطلاعات

پرسشنامه وضعیت فناوری اطلاعات

پرسشنامه 18 سوال یک بعدی: سنجش وضعیت موجود فناوری اطلاعات در سازمان از دیدگاه کارکنان

روایی و پایایی دارد

منبع: پایان نامه کارشناسی ارشد

پرسشنامه استاندارد پذیرش همراه بانک

پرسشنامه استاندارد پذیرش همراه بانک

تعداد سوالات پرسشنامه پذیرش همراه بانک: 23 سوال

ابعاد: عملکرد مورد انتظار، خطرات درک شده، خود کارآمدی، ایجاد اطمینان، اعتماد ساختاری، اعتماد به اطمینان، مقاصد استفاده

پرسشنامه استاندارد دارای روایی و پایایی

طیف لیکرت 5 درجه

1234