پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: پژوهشی، آموزشی، علمی و اجرایی

تعداد سوالات: 21 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: وفاداری، عجین شدن با کار

تعداد سوالات: 20 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر و منبع فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه قلدری سازمانی

پرسشنامه قلدری سازمانی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: قلدری، قربانی، زد و خورد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر و منبع فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: فرهنگ، کار تیمی – تک بعدی

تعداد سوالات: 16سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر و منبع فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه استاندارد

هدف: این ابزار سنجش برای کمک به ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال طراحی گردیده است.
نحوه تکمیل: این تحقیق پیمایشی را با گذاردن بله یا خیر در جاهای خالی سمت راست هر عبارت کامل کنید

تعداد سوالات: 10 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از کتاب پرسشنامه‌های فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت هرمنس دارای ابعادی است که در پرسشنامه آمده است.

تعداد سوالات: 30 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه خلاقیت فرد در سازمان

پرسشنامه خلاقیت فرد در سازمان

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه دارای روش تفسیر کامل است

تعداد سوالات: 50 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از کتاب فارسی مخصوص پرسشنامه – در متن پرسشنامه ذکر شده

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی مالتیک

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: عملکرد مالی و بازاریابی، عملکرد کیفیت، عملکرد نوآوری، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی

تعداد سوالات: 19 سوال با طیف لیکرت

منبع: منبع معتبر از سایت امرالد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه منابع انسانی الکترونیک

پرسشنامه بررسی رابطه بین منابع انسانی الکترونیک و اثر بخشی سازمانی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: ، استخدام، آموزش، جبران خدمات، مدیریت عملکرد، اثر بخشی سازمانی

پرسشنامه عوامل موثر در کلاهبرداری از بیمه

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در کلاهبرداری از بیمه

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 27 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: محرک/ انگیزه، فرصت، توجیه عقلی

12345...10...»