پرسشنامه تاب آوری سازمانی براساس مدل مک مانوس

پرسشنامه تاب آوری سازمانی براساس مدل مک مانوس

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 60سوال با طیف لیکرت

ابعاد: موقعیت شناسی یا آگاهی موقعیتی ، آسیب پذیری های کلیدی ظرفیت تطابق پذیری

پرسشنامه ویژگی پنج عاملی شخصیت

پرسشنامه ویژگی پنج عاملی شخصیت

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی، سازگاری، وظیفه شناسی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (ناپاهایت و گوشال)

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه عملیات استراتژیک منابع انسانی

پرسشنامه عملیات استراتژیک منابع انسانی

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 17پرسش طیف لیکرت

ابعاد: آموزش، پاداش، ارزیابی عملکرد، استخدام، مشارکت

پرسشنامه ارزیابی مدیریت ریسک پروژه

پرسشنامه ارزیابی مدیریت ریسک پروژه

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 25پرسش طیف لیکرت

ابعاد: ریسک مالی، ریسک مدیریتی، ریسک سازمانی، ریسک تولید، ریسک بازاریابی، ریسک فنی

12