پرسشنامه سنجش کیفیت هتل‌ها

پرسشنامه سنجش کیفیت هتل‌ها

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: عوامل ملموس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اعتماد، همدلی

تعداد سوالات: 19 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه سبک رهبری تور در آژانس های گردشگری

پرسشنامه سبک رهبری تور در آژانس های گردشگری

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 43 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: نقش ابزاری، نقش اجتماعی، نقش تعاملی، نقش ارتباطی، ارتباط با نقش های ضروری، نقش مراقبتی

پرسشنامه شناسایی مؤلفه‌های گردشگری هوشمند

پرسشنامه شناسایی مؤلفه‌های گردشگری هوشمند

پرسشنامه استاندارد توریسم هوشمند

روایی محتوایی و پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 33 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: رایانش ابری، ارتباط سیار، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی

پرسشنامه جذب گردشگران

پرسشنامه عوامل مؤثر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در جذب گردشگران

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: زیبایی شناختی، رضایت کاربران، کیفیت اطلاعات، اعتماد، تعامل‌پذیری، نگرش کاربران، تمایل گردشگری

پرسشنامه زنجیره تامین گردشگری درمانی

پرسشنامه زنجیره تامین گردشگری درمانی

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه زنجیره تامین گردشگری درمانی مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه عوامل محیطی گردشگری درمانی

پرسشنامه عوامل محیطی تأثیر گذار بر زنجیره تامین گردشگری

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه عوامل محیطی تأثیر گذار بر زنجیره تامین گردشگری مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی