پرسشنامه انگیزش جذب تماشاگران به مسابقات

پرسشنامه  انگیزش جذب تماشاگران به مسابقات

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: چهار حوزه اقتصادی، جذابیت بازی، اولویت‌های تماشاگران و امکانات و تسهیلات

تعداد سوالات: 37 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه انسجام گروهی در تیم های ورزشی

پرسشنامه اندازه گیری میزان انسجام گروهی در تیم های ورزشی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: محیط گروهی، کشش های فردی تکلیفی، اجتماعی و یکپارچگی

تعداد سوالات: 18 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از پایان نامه فارسی

روایی و پایایی دارد