پرسشنامه عوامل موثر در کلاهبرداری از بیمه

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در کلاهبرداری از بیمه

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 27 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: محرک/ انگیزه، فرصت، توجیه عقلی

پرسشنامه استقرار نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی )

پرسشنامه استقرار نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی )

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 19سوال با طیف لیکرت

ابعاد: این پرسشنامه تک بعدی بوده و آمادگی استقرار نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی ) را می‌سنجد.