پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی مالتیک

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: عملکرد مالی و بازاریابی، عملکرد کیفیت، عملکرد نوآوری، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی

تعداد سوالات: 19 سوال با طیف لیکرت

منبع: منبع معتبر از سایت امرالد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه منابع انسانی الکترونیک

پرسشنامه بررسی رابطه بین منابع انسانی الکترونیک و اثر بخشی سازمانی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: ، استخدام، آموزش، جبران خدمات، مدیریت عملکرد، اثر بخشی سازمانی

پرسشنامه عوامل موثر در کلاهبرداری از بیمه

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در کلاهبرداری از بیمه

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 27 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: محرک/ انگیزه، فرصت، توجیه عقلی

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن (توسعه یافته مدل اسکات و بروس)

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 9 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تولید ایده، ارتقاء ایده، تحقق ایده

پرسشنامه سبک رهبری تور در آژانس های گردشگری

پرسشنامه سبک رهبری تور در آژانس های گردشگری

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 43 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: نقش ابزاری، نقش اجتماعی، نقش تعاملی، نقش ارتباطی، ارتباط با نقش های ضروری، نقش مراقبتی

پرسشنامه عوامل موثر بر خلق بازار جدید

پرسشنامه عوامل موثر بر خلق بازار جدید

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 22 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تسهیم اطلاعات و نقش دانش، توسعه مفهوم محصول جدید، استراتژی، تست بازار، تجاری سازی محصول، نقش نیروی فروش

پرسشنامه تعالی سازمانی (مدل EFQM)

پرسشنامه تعالی سازمانی (مدل EFQM)

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 46 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، شرکاری تجاری، فرایندها، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد

نسخه دیگر پرسشنامه تعالی سازمانی با سوالات محدودتر

پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ

پرسشنامه تعالی سازمانی جایزه بالدریج

پرسشنامه جو سازمانی مشارکتی اسپریتزر

پرسشنامه جو سازمانی مشارکتی اسپریتزر

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: پشتیبانی سیاسی اجتماعی، محیط کار مشارکتی، دسترسی به منابع، دسترسی به اطلاعات

پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریز و هوس و لیرتزمن

پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریز و هوس و لیرتزمن

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تعارض، ابهام نقش

پرسشنامه تاثیر خلق و خوی کارکنان

پرسشنامه تاثیر خلق و خوی کارکنان و عوامل محیطی بر رفتار مشتری

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: خلق و خوی کارکنان، عوامل محیطی، خلق و خوی مشتری، شناخت مشتری، رفتار خرید

12345...1020...»