پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: پژوهشی، آموزشی، علمی و اجرایی

تعداد سوالات: 21 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: وفاداری، عجین شدن با کار

تعداد سوالات: 20 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر و منبع فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه قلدری سازمانی

پرسشنامه قلدری سازمانی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: قلدری، قربانی، زد و خورد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر و منبع فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: فرهنگ، کار تیمی – تک بعدی

تعداد سوالات: 16سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر و منبع فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی

پرسشنامه عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: عوامل ساختاری-شخصی و محیطی

تعداد سوالات: 30 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی – پایان نامه کارشناسی ارشد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه عوامل موفقیت CRM

پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری CRM
اشتراک گذاری تلگرام

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: مشتری مداری، عوامل سازمانی، فناوری، نتایج مالی، نتایج بازاریابی

تعداد سوالات: 30 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر و منبع فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری – CRM

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: بلوغ crm، منابع انسانی، فناوری، فرایندها

تعداد سوالات: 21 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه استاندارد

هدف: این ابزار سنجش برای کمک به ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال طراحی گردیده است.
نحوه تکمیل: این تحقیق پیمایشی را با گذاردن بله یا خیر در جاهای خالی سمت راست هر عبارت کامل کنید

تعداد سوالات: 10 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از کتاب پرسشنامه‌های فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت هرمنس دارای ابعادی است که در پرسشنامه آمده است.

تعداد سوالات: 30 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه انگیزش جذب تماشاگران به مسابقات

پرسشنامه  انگیزش جذب تماشاگران به مسابقات

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: چهار حوزه اقتصادی، جذابیت بازی، اولویت‌های تماشاگران و امکانات و تسهیلات

تعداد سوالات: 37 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی

روایی و پایایی دارد

12345...1020...»