دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری مدیریت سال ۱۳۹۶

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری مدیریت سال 1396

سوالات تخصصی آزمون دکتری مدیریت سال 1396

سوالات هوش و استعداد تحصیلی

دفترچه شماره یک: روش تحقیق و آمار، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دفترچه شماره دو: کلیه رشته‌های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی

همراه با پاسخنامه کلیدی (منبع: سازمان سنجش)

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری مدیریت سال ۱۳۹۵

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری مدیریت سال 1395

سوالات تخصصی آزمون دکتری مدیریت سال 1395

سوالات هوش و استعداد تحصیلی

دفترچه شماره یک: روش تحقیق و آمار، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دفترچه شماره دو: کلیه رشته‌های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی

همراه با پاسخنامه کلیدی (منبع: سازمان سنجش)

دفترچه سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع سال ۱۳۹۰

دفترچه سوالات آزمون دکتری سراسری متمرکز مهندسی صنایع سال 1390

سوالات تخصصی دکتری مهندسی صنایع سراسری متمرکز سال 1390

سوالات استعداد تحصیلی دکتری سراسری متمرکز سال 1390

سوالات زبان انگلیسی دکتری سراسری متمرکز سال 1390

دفترچه سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع سال ۱۳۹۱

دفترچه سوالات آزمون دکتری سراسری متمرکز مهندسی صنایع سال 1391

سوالات تخصصی دکتری مهندسی صنایع سراسری متمرکز سال 1391

سوالات استعداد تحصیلی دکتری سراسری متمرکز سال 1391

سوالات زبان انگلیسی دکتری سراسری متمرکز سال 1391

دفترچه سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع سال ۱۳۹۳

دفترچه سوالات آزمون دکتری سراسری متمرکز مهندسی صنایع سال 1393

سوالات تخصصی دکتری مهندسی صنایع سراسری متمرکز سال 1393

سوالات استعداد تحصیلی دکتری سراسری متمرکز سال 1393

سوالات زبان انگلیسی دکتری سراسری متمرکز سال 1393

دفترچه سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع سال ۱۳۹۲

دفترچه سوالات آزمون دکتری سراسری متمرکز مهندسی صنایع سال 1392

سوالات تخصصی دکتری مهندسی صنایع سراسری متمرکز سال 1392

سوالات استعداد تحصیلی دکتری سراسری متمرکز سال 1392

سوالات زبان انگلیسی دکتری سراسری متمرکز سال 1392

دفترچه سوالات آزمون دکتری مدیریت سال ۱۳۹۴

دفترچه سوالات آزمون دکتری سراسری مدیریت متمرکز سال 1394

آزمون دکتری دانشگاه سراسری برای نخستین بار در سال 1390 به صورت متمرکز برگزار شد.

سوالات تخصصی دکتری سراسری متمرکز سال 1394

سوالات استعداد تحصیلی دکتری سراسری متمرکز سال 1394

سوالات زبان انگلیسی دکتری سراسری متمرکز سال 1394

دفترچه سوالات آزمون دکتری مدیریت سال ۱۳۹۳

دفترچه سوالات آزمون دکتری مدیریت سراسری متمرکز سال 1393

سوالات تخصصی مدیریت دکتری سراسری متمرکز سال 1393

سوالات استعداد تحصیلی دکتری سراسری متمرکز سال 1393

سوالات زبان انگلیسی دکتری سراسری متمرکز سال 1393

دفترچه سوالات آزمون دکتری مدیریت سال ۱۳۹۲

دفترچه سوالات آزمون دکتری سراسری متمرکز مدیریت سال 1392

سوالات تخصصی دکتری مدیریت سراسری متمرکز سال 1392

سوالات استعداد تحصیلی دکتری سراسری متمرکز سال 1392

سوالات زبان انگلیسی دکتری سراسری متمرکز سال 1392

دفترچه سوالات آزمون دکتری مدیریت سال ۱۳۹۱

دفترچه سوالات آزمون دکتری مدیریت سراسری متمرکز سال 1391

سوالات تخصصی دکتری مدیریت سراسری متمرکز سال 1391

سوالات استعداد تحصیلی دکتری سراسری متمرکز سال 1391

سوالات زبان انگلیسی دکتری سراسری متمرکز سال 1391

123