پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی مالتیک

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: عملکرد مالی و بازاریابی، عملکرد کیفیت، عملکرد نوآوری، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی

تعداد سوالات: 19 سوال با طیف لیکرت

منبع: منبع معتبر از سایت امرالد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی

نوع پرسشنامه : استاندارد

نوع فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات: 28 سوال با طیف لیکرت 5 درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد + منبع فارسی نیز معرفی شده است

ابعاد: انطباق، کسب هدف، یگانگی، حفظ الگوها

پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

این پرسشنامه به مقیاس KMPI مخفف Knowledge management Performance index مشهور است.

ابعاد پرسشنامه: خلق دانش، گردآوری دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش، نهادینه سازی دانش

منبع: فارسی و لاتین، منابع معتبر

پرسشنامه استاندارد: روایی و پایایی دارد

تعداد سوالات: 24 پرسش با طیف لیکرت

ارزیابی عملکرد هوش تجاری با تکنیک ANP

تحقیقی پیرامون استفاده از ANP جهت استقرار یک مدل ارزیابی عملکرد برای سیستم هوش تجاری

جهت رقابت در محیط دشوار بیرونی، پیشرفت‌های الکترونیک سازمان‌ها را با تجهیز به هوش تجاری در تصمیم‌گیری بهتر یار می‌کند. اگرچه باید برای جلوگیری و اجتناب از شکست و تجارب منفی در بکارگیری هوش تجاری، ضروری است تا شاخص‌های زیربنایی بکارگیری هوش تجاری شناسایی شده و سیستم پایداری برای سنجش عملکرد سیستم هوش تجاری توسعه پیدا کند. در این مقاله از تکنیک فرایند تحلیل شبکه برای ارزیابی اثربخشی هوش تجاری استفاده شده است.

طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA

ترجمه مقاله طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA
تحلیل پوششی داده ها، یکی از مهم ترین ابزار مدیریتی ارزیابی بهره وری می باشد. از سویی دیگر کارت امتیازی متوازن نیز یکی از شناخته شده ترین ابزار اجرایی مدیریتی محسوب می شود. مطالعات متعدد خارجی، پیرامون نگرش های خلاقانه صورت گرفته اند تا به اصلاح کارت امتیازی متعادل و روش های تحلیل پوششی داده ها بپردازند. این مطالعات عملکرد های خود را از طریق طراحی مدل های جدیدی در ترکیب با مدل های دیگر پیش بردند. هر چند مطالعات محدودی در راستای آزمودن ترکیب این دو روش و مقایسه ی نتایج به دست آمده انجام گرفته اند. در این مقاله روش کارت امتیازی متوازن BSC با روش تحلیل پوششی داده ها DEA ترکیب گشته و عملکرد جامع و سیستم بهره وری مدیریت برای شرکت های صنعتی و فرآیند های آنان، بررسی گشته است.

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (JPQ)

پاترسون در سال ۱۹۷۰ پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (JPQ) را که داری ۱۵ سوال می‌باشد طراحی کرد. این مقیاس دارای دو فرم می‌باشد که یکی از آن‌ها جهت سنجش عملکرد شغلی کارکنان غیر مدیر و دیگری برای ارزیابی عمکلرد شغلی مدیران ساخته شده است. فرم حاضر برای سنجش عملکرد شغلی کارکنان غیر مدیر می‌باشد. پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (JPQ) در یک طیف 5 درجه‌ای نمره گذاری می‌شود. این پرسشنامه شامل 15 جمله توصیفی است.

پرسشنامه موفقیت شغلی هرزبرگ

پرسشنامه موفقیت شغلی هرزبرگ

ابعاد: عوامل ذهنی موفقیت شغلی و عوامل عینی موفقیت شغلی

تعداد سوال: 12 پرسش با طیف لیکرت

پرسشنامه استاندارد، روایی و پایایی و منبع معتبر

عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت فرایند کسب و کار

ترجمه مقاله عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت فرایند کسب و کار

اگرچه مدیریت فرایند کسب وکار ( BPM ) یک مفهوم مرسوم است، اما هنوز به صورت مناسبی تئوریزه نشده است. این منجر به مشکلاتی در شناسایی عوامل بحرانی موفقیت دربرنامه‌های مدیریت فرایند کسب وکار در حالت کلی و خاص می‌شود. این مقاله یک چارچوب بنیادین را با بهره‌گیری از سه نظریه ارائه می‌دهد: اقتضایی، قابلیتهای پویا و تناسب وظیفه/فناوری. فرض اصلی این است که در درجه اول محیط کسب و کارفرایندهای مطلوب و مناسب مورد نیاز باشد.بعد هردوی بهبود مستمر و تناسب مناسب بین فرایندهای وظیفه ای کسب و کار و سیستمهای اطلاعاتی باید وجود داشته باشد. تئوری بنیادین ارائه شده، برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در زمینه بانکی به صورت مطالعه موردی استفاده شده است.

ترجمه مقاله مقیاس سنجش ارزیابی عملکرد بازاریابی

مقاله

در این مطالعه مقیاسی چندبعدی و معتبر برای سنجش موفقیت عملکرد بازاریابی طراحی شده است. براساس مطالعات انجام شده ابعاد اصلی سنجش عملکرد بازاریابی عبارتند از: متغیرهای پنهان سازه عملکرد بازاریابی عبارتند از: ارتقاء فروش، توسعه سهم بازار و بهبود مدیریت بازار. همچنین شاخص‌های سنجش هر یک از ابعاد موفقیت عملکرد بازاریابی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری در صنعت پتروشیمی مورد تائید قرار گرفته است.

پرسشنامه ارزیابی عملکرد بازاریابی

پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی

ابعاد پرسشنامه عملکرد بازاریابی:‌ ارتقای فروش، مدیریت بازار، افزایش سهم بازار

روایی: تحلیل عاملی تاییدی و روایی سازه + روایی محتوایی

پایایی: آلفای کرونباخ

1234