پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تامین

تعداد گویه ها: 48 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مشتریان، تامین کنندگان، سهام داران، کارمندان، جامعه

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز سازمان

پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز سازمان

تعداد گویه ها: 39سوال با طیف پنج درجه

ابعاد: مدیریت محیط داخلی، خرید سبز، همکاری با مشتریان، طراحی اکولوژیک، بازگشت سرمایه

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز

پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تامین سبز

تعداد گویه ها: 33 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: شاخه ساختاری، شاخه رفتاری، شاخه زمینه ای

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه دلفی انتخاب تامین‌کننده

پرسشنامه استاندارد شناسایی مهمترین معیارها جهت انتخاب تامین کننده

تعداد گویه ها: 23سوال

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه سنجش تولید ناب جهت بهبود مستمر سازمان

پرسشنامه استاندارد سنجش تولید ناب جهت بهبود مستمر سازمان

تعداد گویه ها: 51 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مدیریت کیفیت ناب، مدیریت تولید ناب، کارکنان ناب، مشتری گرایی ناب، زنجیره تامین ناب

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه چابکی سازمان گلدمن و همکاران

پرسشنامه  استاندارد چابکی سازمان گلدمن و همکاران

تعداد گویه ها: 27 سوال

ابعاد: پاسخگویی به مشتری و خدمات گیرنده، ، آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات، اهمیت قائل شدن برای مهارت‌ها و دانش کارکنان، انجام کار به صورت مجازی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه چابکی سازمان شریفی و ژانگ

پرسشنامه  استاندارد چابکی سازمان پدرشریفی و ژانگ

تعداد گویه ها: 16 سوال

ابعاد: پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری، سرعت

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه موانع چابکی

پرسشنامه استاندارد موانع چابکی

تعداد سوالات: 31 سوال

پرسشنامه دارای روایی و پایایی می باشد

ابعاد پرسشنامه:مشکلات مربوط به کارکنان، حمایت ضعیف مدیران از چابکی، ضعف در بکارگیری تکنولوژی فناوری اطلاعات، سطح پایین رضایت مشتری از محصول و خدمات، هزینه اجرای چابکی، تامین قطعات توسط سازندگان، برنامه ریزی نامتناسب با اجرای چابکی، عوامل سیاسی