پرسشنامه پذیرش فناوری براساس مدل UTAUT

پرسشنامه پذیرش فناوری براساس مدل UTAUT

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 21سوال با طیف لیکرت

ابعاد: انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده، استفاده در عمل

ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت با مدل دلون و مکلین

ترجمه مقاله ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت با مدل دلون و مکلین

این مطالعه مدل پذیرش فناوری (TAM) و مدل موفقیت سسیستم‌های اطلاعات دلون و مکلین (D&MIS) را ترکیب کرده و دو بعد دیگر یعنی پشتیبانی مدیریت و آموزش را به آن افزوده است. یک مدل یکپارچه ازریابی موفقیت سیستم‌های اطلاعات توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه میدانی مبتنی بر پرسشنامه تائید شده است. نتایج نشان داده است که کیفیت اطلاعات تاثیر مثبت عمده ای بر موفقیت سیستم‌های اطلاعات دارد (9/81%) . نیات رفتاری (2/80%) در اولویت بعدی است. سودمندی ادراک شده و مشارکت کاربران نیز در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. نتایج کلی نشان میدهد که مدل پیشنهادی میتواند برای تصمیم گیری سازمانی در زمینه ارزیابی بکارگیری سیستم‌های اطلاعات سودمند باشد.

سیستم خبره پشتیبانی از تصمیم در بیمارستان

ترجمه مقاله ایجاد یک سیستم خبره ارجاع بیمارستان همراه با یک الگوریتم سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر بهینه سازی و پیش بینی

تحقیق کنونی برای ایجاد یک سیستم خبره با استفاده از یک مسئله ارجاع بیمارستانی به عنوان یک نمونه، شیوه جدیدی را ارائه می دهد. عوامل زیادی نظیر خصیصه های سازمانی، ریسک های بیمار، پیمودن مسافت و فرصت های ادامه حیات و عوارضی که بایستی در تصمیم گیری انتخاب بیمارستان گنجانده شوند. مطلوب این است که هر بیمار به طور جداگانه به وسیله فرایند تصمیم نه تنها با در نظر گرفتن وضعیتشان بلکه باورهای آن ها در مورد موازنه های میان خصیصه های بیمارستانی مطلوب، درمان شود. یک سیستم خبره می تواند به این تصمیم گیری پیچیده کمک نماید. بالأخص زمانی که عوامل زیادی باید در نظر گرفته شوند، ما روشی را پیشنهاد داده ایم که الگوریتم سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر بهینه سازی و پیش بینی (PODSS) خوانده می شود که بدون یک پایه دانش مشخص، سیستم خبره ای را به وجود می آورد. این الگوریتم دانش را خودش با ایجاد طبقه سازی های یادگیری ماشینی از طریق مجموعه ای از نمونه های برچسب زده شده، کسب می کند. در پاسخ به یک سؤال،‌الگوریتم با استفاده از یک مرحله بهینه سازی، یک پیشنهاد سفارشی می دهد که به بیمار کمک می کند تا اینکه احتمال دستیابی به یک نتیجه مطلوب را به حد اکثر برساند. در این حالت،‌بیمارستان پیشنهادی، راه حل بهینه ای است که احتمال نتیجه مطلوب را بیشینه می کند. این سیستم خبره با طرح ریزی درست می تواند عوامل زیادی را ترکیب کند تا اینکه پشتیبانی تصمصم گیری انتخاب بیمارستان را در سطح فردی ارائه نماید.

پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات

پرسشنامه ارزیابی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سازمان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی: دارد

ابعاد: شایستگی کارکنان فناوری اطلاعات، قابلیت تنظیم، سازگاری، اتصال، سرعت، بخش بندی، قابلیت و امکانات ، نوین بودن

تعداد سوالات: 41 سوال دارای 8 بعد و طیف لیکرت

پرسشنامه میزان اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات

پرسشنامه میزان اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات

پرسشنامه دارای 26 سوال و فاقد بعد است.

روش تفسیر: امتیاز بالای 100 اثربخشی بالا – 80 تا 100 متوسط – زیر 80 اثربخشی پایین

پرسشنامه محقق ساخته بوده اما روایی و پایایی دارد.

پرسشنامه وضعیت فناوری اطلاعات

پرسشنامه وضعیت فناوری اطلاعات

پرسشنامه 18 سوال یک بعدی: سنجش وضعیت موجود فناوری اطلاعات در سازمان از دیدگاه کارکنان

روایی و پایایی دارد

منبع: پایان نامه کارشناسی ارشد

پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM

پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر TQM

تعداد گویه ها: 21 سوال

معیارها: حمایت و رهبری مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر و تمرکز بر مشتریان

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی در میان کاربران تلفن همراه

پرسشنامه استاندارد پذیرش پیامک تبلیغاتی در میان کاربران تلفن همراه

تعداد گویه ها: 29 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تمایل به استفاده از پیامک های تبلیغاتی، ادراک از سهولت استفاده، ادراک از سودمندی، تمایل به استفاده از نوآوری، اعتماد، هنجارهای ذهنی، ادراک از سودمندی اطلاعاتی، ادراک از سودمندی سرگرمی، تمایل ذاتی به اعتماد

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه سواد دیجیتال

پرسشنامه استاندارد سواد دیجیتال

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: شایستگی دیجیتالی، کاربری دیجیتالی، انتقال دیجیتالی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه عوامل کلیدی عملکرد ERP

پرسشنامه بررسی میزان موفقیت اجرای ERP

این پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت (KPI) سیستم ERP را در مرحله پیش از بکارگیری، انتخاب، بکارگیری، آمادگی نهایی و اجرا مورد ارزیابی قرار می دهد.

تعداد سوالات پرسشنامه: 30 پرسش

123