فعال سازی نرم افزار Smart TOPSIS Solver

نرم افزار اسمارت تاپسیس سلور

ویرایش شماره Smart TOPSIS 2

امکان ذخیره و بازخوانی در فایل Excel – گزارش کامل به صورت شکل، متن و جدول در محیط Word

محیط کامل فارسی با پشتیبانی 99*99

محسابه اوزان با انتروپی یا به صورت دستی

مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS

آموزش ترسیم الگوریتم تحلیل  SWOT-MCDM
گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی
گام دو: طراحی مدل سلسله مراتبی (AHP) و محاسبه اوزان عوامل داخلی و خارجی
گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE)
گام چهار: طراحی مدل تحلیلیSWOT  و تشکیل ماتریس QSPM – استفاده از تکنیک TOPSIS

تحلیل سوات و چندمعیاره

تحلیل خاکستری GRA و کدنویسی در اکسل

فایل آموزش کامل تحلیل رابطه خاکستری یا Grey Rational Analysis

محتویات بسته آموزشی خاکستری

آموزش کامل مبانی منطق خاکستری

آموزش کامل تکنیک رتبه‌بندی رابطه خاکستری همراه مثال عددی

آموزش کامل تکنیک تاپسیس خاکستری

حل مساله و کدنویسی رتبه‌بندی رابطه خاکستری در فایل اکسل Excel